Tính năng Phân hủy – Cường hóa – Chuyển đổi Áo Choàng

Các tính năng Phân hủy – Cường hóa – Chuyển đổi Áo Choàng được thực hiện tại NPC Nhâm Nghi Văn ở Huyền Bột Phái

Tính năng Hình ảnh Chi tiết
Phân hủy Áo choàng

Có thể phân hủy các loại Áo choàng thời trang để lấy nguyên liệu cho tính năng Cường hóa.

Nguyên liệu sẽ nhận được ngẫu nhiên khi phân hủy từ 3-5 nguyên liệu.

Nguyên liệu nhận được (Vải hợp thành áo choàng).

Chi phí: 10,000 Lượng/phân hủy

Cường hóa Áo choàng

Cường hóa giúp gia tăng các chỉ số:

Khi cường hóa thành công sẽ tăng +1, thất bại sẽ giảm -3. Có thể sử dụng Phúc Vận Phù các loại để tăng tỉ lệ thành công.

Nguyên liệu: Vải hợp thành áo choàng.

Chi phí: 10,000 lượng/cường hóa

Chuyển đổi Áo choàng

Trang bị chuyển đổi: Áo choàng có cấp cường hóa cao hơn.

Trang bị nhận: Áo choàng cần chuyển đổi.

Nguyên liệu: Vải hợp thành áo choàng.

Chi phí: 10,000 lượng/chuyển đổi

Lưu ý: