Tổ hợp Áo choàng Môn phái!

Để sử dụng được áo choàng môn phái thì môn phải của bạn phải đạt đủ cấp độ cần thiết!

Đối thoại chọn dòng Tổ hợp áo choàng, bạn cần phải có một 1 Áo Choàng Thời Trang có thuộc tính1 Áo Choàng Bang Phái.

Lưu ý: