Boss Thế Giới 19:00 | T4 & T7 Chủ Nhật Hàng Tuần

225
1. Thời gian:

2. Địa điểm xuất hiện:

3. Thông tin thêm:

[*] Phần thưởng dame sát thương Boss Ma Vương

[*] Khuyến khích điểm sát thương Boss Ma Vương

[*] Phần thưởng bảo rương:

Bảo Rương [Cấp 1]

Bảo Rương [Cấp 2]

Bảo Rương [Cấp 3]

Bảo Rương [Cấp 4]

Bảo Rương [Cấp 5]

Phòng thủ: 08 ~ 11

CLVC: 26% ~ 27%

ULPT: 72 ~ 74

Tấn công: 20 ~ 22

Né tránh: 20 ~ 22

Phòng thủ: 11 ~ 13

ULPT: 75 ~ 77

CLVC: 28% ~ 29%

Tấn công: 23 ~ 25

Né tránh: 23 ~ 25

Phòng thủ: 14 ~ 16

CLVC: 30% ~ 31%

ULPT: 78 ~ 80

Tấn công: 26 ~ 28

Né tránh: 26 ~ 28

Phòng thủ: 15 ~ 17

CLVC: 32% ~ 33%

Khí công: 1

ULPT: 81 ~ 83

Tấn công: 29 ~ 31

Né tránh: 29 ~ 31

Phòng thủ: 18 ~ 20

CLVC: 34% ~ 35%

Khí công: 2

ULPT: 84 ~ 99

Tấn công: 32 ~ 35

Né tránh: 32 ~ 35

Lưu ý: Ngoài phần thưởng rương sát thương Boss Ma Vương sau khi giết chết Boss sẽ rơi phần thưởng ngẫu nhiên tất cả người chơi có thể nhặt.