Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
1
  
 ModByGio 
 Thích Khách 
 107 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 9,182 
 0 
2
  
 MyDoToa 
 Thích Khách 
 106 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 6,020 
 0 
3
  
 KING 
 Thích Khách 
 101 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 3,585 
 0 
4
  
 Paimon 
 Thích Khách 
 101 
 TheKingGruop 
 Tà phái 
 5 
 6,180 
 0 
5
  
 PinkBack 
 Thích Khách 
 98 
 Onepice 
 Chính phái 
 4 
 2,400 
 0 
6
  
 MeoMeo 
 Thích Khách 
 97 
 HoangGia 
 Tà phái 
 4 
 5,100 
 0 
7
  
 Loong 
 Thích Khách 
 97 
 ThichBuLiem 
 Chính phái 
 4 
 5,500 
 0 
8
  
 Akali 
 Thích Khách 
 94 
  
 Chính phái 
 4 
 4,311 
 0 
9
  
 ToKi 
 Thích Khách 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 3,240 
 0 
10
  
 OngTrum 
 Thích Khách 
 90 
 HuyetMaToc 
 Chính phái 
 4 
 1,780 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |

Popup