Bảng Xếp Hạng Sever Hiệp Khách Giang Hồ - Thần Địa Phái


STT
Trạng Thái
Tên nhân vật
Nghề Nghiệp
Cấp
Guild
Thế lực
Thắng chức
Võ huân
Chuyển sinh
11
  
 ZzThEnDzZ 
 Kiếm Khách 
 104 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 6,370 
 0 
12
  
 Snack 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 HuyetMaToc 
 Chính phái 
 5 
 3,960 
 0 
13
  
 ConCaNho 
 Cầm Sư 
 103 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,560 
 0 
14
  
 Den4 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 DPTK 
 Tà phái 
 5 
 4,390 
 0 
15
  
 Den1 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,595 
 0 
16
  
 Den0 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 DPTK 
 Chính phái 
 5 
 4,800 
 0 
17
  
 NatBuom 
 Đại Phu 
 102 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 4 
 5,760 
 0 
18
  
 HBQ3 
 Hàn Bảo Quân 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 5,960 
 0 
19
  
 BeDao 
 Đao Khách 
 102 
 DPTK 
 Tà phái 
 5 
 6,140 
 0 
20
  
 NatTuom 
 Đao Khách 
 101 
 HuyetMaToc 
 Tà phái 
 5 
 5,860 
 0 

Trang 1 của 20 | 0 1 2 3 |

Popup